Przedszkole Niepubliczne
Strona głowna  /  Oferta edukacyjna
Oferta edukacyjna
 Nasza oferta...
 
Nasze przedszkole, zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego określoną w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 2017r., realizuje następujące cele:
 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym
  i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
 3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
 4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
 5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń
  i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
 7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i b ezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
 9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
 10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
 11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania
  i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
 12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
 14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian
  i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
 15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
 16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.
 17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
 
Dla zapewnienia dzieciom optymalnych możliwości rozwoju i dobrego przygotowania się do podjęcia obowiązku szkolnego zadbaliśmy o odpowiednie warunki w jakich odbywać będą edukację przedszkolną. Świadomie zdecydowaliśmy o kameralnej formie prowadzenia przedszkola, ponieważ pozwala ona na dokładne poznanie potrzeb i możliwości dzieci, stałe dostosowywanie działań do aktualnych potrzeb grupy, bardzo bliską współpracę z rodzicami, łatwość nadzoru nad prawidłowością przebiegu procesu dydaktyczno-wychowawczego, stałe monitorowanie jego efektów.
 
Przedszkole pracuje jako jedna, mieszana wiekowo grupa.
Część zajęć edukacyjnych prowadzona jest wspólnie dla całej grupy, część odbywa się w podgrupach wiekowych lub grupach zainteresowań. Jest także wiele czasu na pracę indywidualną z każdym z dzieci, dającą możliwość rozwijania uzdolnień bądź wyrównywania deficytów. Dzieci mają także czas na zabawy dowolne, które odgrywają niebagatelną rolę w prawidłowym przebiegu rozwoju każdego przedszkolaka :-)
 
Przedszkole, prócz programu edukacyjnego realizowanego przez nauczycielki pracujące z dziećmi, zapewnia także zajęcia dodatkowe: naukę języka angielskiego, rytmikę, plastykę. Przynajmniej raz w miesiącu odwiedzają nas teatry, przedstawiciele ciekawych zawodów, odbywają się koncerty lub inne interesujące spotkania. Dzięki aktywności pracujących z dziećmi nauczycielek i zaangażowaniu rodziców dzieci mają także okazję przezyć niezwykłe chwile, kiedy to ich rodzice stają się aktorami wystawiającymi sztuki teatralne.
 
http://www.bialoleka.waw.pl/page/index.php?str=3&date=2009-12-00&id=2903
 
 Nasze przedszkole proponuje również program adaptacyjny dla dzieci, które rozpoczynają edukację przedszkolną w naszej placówce. Jego termin, przebieg i długość trwania ustalamy indywidualnie dostosowywując się do potrzeb dziecka i możliwości rodziców.
 

Ostatnia aktualizacja: 2020-05-24